Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

   GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Mediului.

   Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control care poate lua măsuri de sancţionare, de suspendare, respectiv de sistare a activităţii, ca urmare a poluării şi deteriorării mediului său pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare.

   GNM este responsabilă de asigurarea controlului implementării profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu cea comunitară, în domeniul protecţiei mediului.

   GNM are atribuţii privind aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementarilor prevăzute în legile specifice din domeniile controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

   GNM îndeplineşte un rol activ pentru asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de prevenire a riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră şi altele.

   ORGANIZARE

Organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu este reglementată de Hotărârea Guvernului României nr. 1005/2012 cu modificările şi completările ulterioare.

Comisariatul General:

 

Comisarii din cadrul structurilor tehnice de specialitate ale Comisariatului General şi conducătorii acestora au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării.

   ATRIBUŢII PRINCIPALE

1.  Propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului elaborarea, promovarea şi reactualizarea periodică a reglementărilor, ghidurilor şi normelor tehnice privind activitatea de control şi inspecţie

2.  Elaborează planul anual de activităţi, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune;

3.  Controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară;

4.  Controlează respectarea măsurilor de protecţie a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protecţia mediului, verifica îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare şi planurile de acţiuni pentru activităţi economice şi asigură controlul de specialitate.

5. Constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de urmărire penală competenţe şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni;

6. Participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natura infracţională în domeniul său de activitate, împreuna cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate;

7. Controlează respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protecţia mediului pentru realizarea proiectelor, pe parcursul executării lucrărilor şi la finalizarea proiectelor

8.  Îndeplineşte un rol activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale, cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale şi participa la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului

   ATRIBUȚII SPECIFICE

 

   ATRIBUȚII SPECIFICE ÎN DOMENIUL POLUĂRII

   ATRIBUȚII SPECIFICE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI GESTIUNII DEȘEURILOR, SUBSTANȚELOR ŞI AMESTECURILOR PERICULOASE

   ATRIBUȚII SPECIFICE ÎN DOMENIUL BIODIVERSITĂȚII

> Top